Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

ITA ปี 2565

O1 : โครงสร้าง

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

O3 : อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 : ข้อมูลการติดต่อ

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 : Q&A

O9 : Social Network

O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34 : นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

TOP