Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

แรงงานจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาประเด็นการประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564 และเรื่องข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม

 

***********************

 

TOP