Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

แรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาการทบทวน ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด การจัดทำรายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ในระดับพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสามัคคีมุขมาตย์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม

*****************

 

TOP