Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

แรงงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์ บุนยามิน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการเชิงรุก สร้างการรับรู้และวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

pll_content_description

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์ บุนยามิน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการเชิงรุก สร้างการรับรู้และวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1) บริษัท ไอ.โอ.พี ฟู้ดส์ จำกัด แรงงานไทย จำนวน 86 คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 96 คน 2) บริษัท ไอ.โอ.พี ฟู้ดส์ จำกัด (สาขา) แรงงานไทย จำนวน 42 คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 30 คน 3) บริษัท นครปฐมไพศาล แรงงานไทย จำนวน 63 คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 5 คน 4) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.บีท แรงงานไทย จำนวน 3 คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 69 คน 5) บริษัท พิชัยวัฒน์ (2535) จำกัด แรงงานไทย จำนวน 8 คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 34 คน
 
จากการออกตรวจในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม ได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง เข้าใช้แอปพลิเคชั่น หมอชนะและไทยชนะ ตลอดจนให้คำแนะนำวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำชับเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศของจังหวัดนครปฐมอย่างเคร่งครัด
 
*******************
 
TOP