Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

แรงงานจังหวัดนครปฐมร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าครั้งที่ 6/2564

pll_content_description

     วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าครั้งที่ 6/2564 ด้วยระบบออนไลน์ Google Meets เพื่อพิจารณางบรายรับ-จ่ายเดือนสิงหาคม 2564 แจ้งความเคลื่อนไหวของสมาชิก การคืนเงินยืมของประธานและโครงการบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
     ในการนี้ นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวอำลาการเกษียณอายุราชการในฐานะแรงงานจังหวัดนครปฐมและยังได้ปะชาสัมพันธ์ภารกิจและงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐมอีกด้วย
 
TOP