Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

pll_content_description

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดนครปฐม โทร 0 3424 1801
 
 
*************************
 
 
 
TOP