Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

รองผู้ว่าฯนครปฐมนำทีม 5 เสือแรงงานชี้แจงแก้ไขปัญหาโควิด – 19 ในสถานประกอบการ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

pll_content_description

     วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ทีม 5 เสือแรงงานจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดนครปฐม นางปภาพร นิลพัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม และผู้แทนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ได้รับเชิญจากนายอำเภอพุทธมณฑล ให้มาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง จำนวน 20 ราย

     นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า หากสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรมใด พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ต้องนำเข้าระบบ Community Isolation ในพื้นที่ทันที โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีการกักตัวที่บ้าน Home Isolation เพราะไม่สามารถควบคุมการแพร่เชื้อได้ ต้องให้อยู่ในความดูแลของทางสาธารณสุข หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
 
     นอกจากนี้ ยังให้สถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของจังหวัดนครปฐม อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1. ให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ดำเนินการจัดหาหน้ากากอนามัย สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สถานที่สำหรับล้างมือภายในสถานประกอบกิจการให้กับลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงาน รวมถึงจุดรับประทานอาหารห้ามนั่งรับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่มก้อน และให้จัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ยกเว้นกรณีมีฉากกั้น และห้ามมิให้รับประทานอาหารหรือน้ำดื่มโดยใช้ภาชนะร่วมกันโดยเด็ดขาด 2. ให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสถานที่แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งประชาสัมพันธ์ควบคุมดูแลลูกจ้างไม่ให้เดินทางไปในพื้นที่หรือสถานที่ดังกล่าว หากมีการเดินทางให้รายงานให้นายจ้างทราบโดยตลอด รวมทั้งช่วงเวลาที่นายจ้างจัดเป็นวันหยุดให้ลูกจ้างด้วย 4. กรณีสถานประกอบกิจการ นายจ้างตรวจพบว่าลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะติดโรค หรือเป็นเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ไม่ว่าจะได้เข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคดังกล่าวที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม หากปรากฎผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่า มีภาวะความเสี่ยงหรือติดเชื้อหรือถูกแยกกักกันตัว ให้นายจ้างแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทราบทันที 5. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเป้าหมายในการตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้ขอความร่วมมือจากสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง ภาคประชาชน ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและลดจำนวนผู้ติดเชื้อในที่สุด
 
TOP