Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

pll_content_description

     วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564 ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม เป็นผู้จัดประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ร่วมเข้าประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน 17 คน

     กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมดำเนินโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการให้แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครองและพัฒนา มีโอกาสในการประกอบอาชีพมีงานทำ มีรายได้เป็นของตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจำปี 2564 และผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งรายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานทราบแล้ว และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดนครปฐม (ภาคประชาชน) พร้อมจัดตั้งหน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบแล้วจำนวน 7 ศูนย์ ดังนี้ 1. หน่วยบริการชุมชนแรงานนอกระบบบ้านดอนสะอาด อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 2. หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบบ้านคลองเหมือง อ.บางเลน จ.นครปฐม 3. หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบบ้านดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 4. หน่วยบริการชุมชนแรงานนอกระบบบ้านอำพรางท่าทราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 5. หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบบ้านเกาะศรีจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 6. หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 7. หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

     ในการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานและให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2564 ในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุและแรงงานพิการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งทางสำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการและได้รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2564 ในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงาน และให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2564 เพื่อนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เสนอให้กระทรวงแรงงานทราบต่อไป
 
TOP