Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

pll_content_description

TOP