Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  – ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงแรงงานในจังหวัด

  – ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน

  – ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด

  – เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านแรงงาน

  – ประสานการดำเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อนำบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่

  – เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำจังหวัด

  – ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด

  – ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานการติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศและการร้องทุกข์ของญาติแรงงานไทยในต่างประเทศ

TOP