Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

* กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

* ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศ ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

* ประสานดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

* ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

TOP