Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

แรงงานจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรณีฉุกเฉินตามสถานการณ์โควิด-19 ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม

***********************

 

TOP