Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

แรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการมัดย้อมผ้า ตอบโจทย์ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครปฐม หลักสูตรการมัดย้อมผ้า และประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ
 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครปฐม หลักสูตรการมัดย้อมผ้า มีผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพ จำนวน 20 คน ณ ศูนย์สาธารณสุข หมู่ 3 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้เสริม ซึ่งการจัดฝึกอาชีพหลักสูตรการมัดย้อมผ้าในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2564
 
นอกจากนี้ นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม ได้ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ เพื่อสร้างการรับรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับผู้เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ด้วย
 
************************
 
TOP