Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

แรงงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายพสุพล คงสนิทพะเนา นักวิชาการแรงงาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการเชิงรุก สร้างการรับรู้และวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

pll_content_description

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายพสุพล คงสนิทพะเนา นักวิชาการแรงงาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการเชิงรุก สร้างการรับรู้และวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมอย่างเคร่งครัด ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ (1) บริษัท กมลรัตน์ รุ่งเรือง ฟูดส์ จำกัด แรงงานไทย จำนวน 35 คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 44 คน (2) บริษัท ธนบุรีโพลีแบ็ค จำกัด แรงงานไทย จำนวน 160 คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 65 คน (3) บริษัท วินแลนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด แรงงานไทย จำนวน 23 คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 29 คน (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมือนฝัน คอนกรีต แรงงานไทย จำนวน 39 คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 18 คน (5) บริษัท พี.ดับบลิว.เค.โปรคอน จำกัด แรงงานไทย จำนวน 35 คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 31 คน
 
จากการออกตรวจในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม ได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง เข้าใช้แอปพลิเคชั่น หมอชนะและไทยชนะ ตลอดจนให้คำแนะนำวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดนครปฐมอย่างเคร่งครัด
 
************************
 
TOP