Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

แรงงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์ บุนยามิน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม

pll_content_description

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์ บุนยามิน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาด้านสังคม สุขภาพและยาเสพติด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมหลักรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

************************

 

TOP