Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

แรงงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์ บุนยามิน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการเชิงรุก สร้างการรับรู้และวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

pll_content_description

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์ บุนยามิน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการเชิงรุก สร้างการรับรู้และวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1) บริษัท กู๊ดวิล อะโกร จำกัด แรงงานไทย จำนวน 38 คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 12 คน 2) บริษัท สยามกาญจนลักษณ์ จำกัด (สาขา) แรงงานไทย จำนวน 9 คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 22 คน 3) บริษัท ซิปโซ่ท็อปปิคอลดริ๊ง จำกัด แรงงานไทย จำนวน 17 คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 34 คน 4) บริษัท สมาร์ทโฟลว์ อุตสาหกรรม จำกัด แรงงานไทย จำนวน 34 คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 9 คน
 
จากการออกตรวจในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม ได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง เข้าใช้แอปพลิเคชั่น หมอชนะและไทยชนะ ตลอดจนให้คำแนะนำวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำชับเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศของจังหวัดนครปฐมอย่างเคร่งครัด
 
********************
 
TOP