Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

แรงงานจังหวัดนครปฐมร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม

pll_content_description

     วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2564 และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 58/2564 ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม

     ในการนี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ “เพชรน้ำหนึ่งของชาวนครปฐม” ให้แก่ นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม ที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐมที่เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2564

     นอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน กระทรวงแรงงานจึงให้มีการพิจารณาคัดเลือกแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลที่มีผลงานดีเด่นและมีความเสียสละ จังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ได้พิจารณาคัดเลือก นางพุฒิพร แป้นทอง อาสาสมัครแรงงาน ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดนครปฐมประจำปี พ.ศ. 2564
 
TOP