Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมร่วมสนธิกำลังออกตรวจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

pll_content_description

                      เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี ภาคสังข์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพสุพล คงสนิทพะเนา นักวิชาการแรงงาน ร่วมออกตรวจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ผู้แทนกอ.รมน.จังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอบางเลน ปลัดอำเภอบางเลน ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
                      1) บริษัท จุฬาลักษณ์ จำกัด ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีจำนวนแรงงานทั้งหมด 33 คน แรงงานไทย 9 คน ชาย 4 คน หญิง 5 คน แรงงานเมียนมา 4 คน ชาย 1 คน หญิง 3 คน แรงงานลาว 20 คน ชาย 10 คน หญิง 10 คน ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ และการใช้แรงงานเด็กแต่อย่างใด แต่พบการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2535 นายจ้างไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติพร้อมออกหนังสือเชิญพบ เพื่อให้นายจ้างดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
                      2) บริษัท ช่างบุญมี จำกัด ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีจำนวนแรงงานทั้งหมด 32 คน แรงงานเมียนมา 32 คน ชาย 9 คน หญิง 23 คน ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ และการใช้แรงงานเด็กแต่อย่างใด แต่พบการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2535 นายจ้างไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติพร้อมออกหนังสือเชิญพบ อีกทั้งยังตรวจพบสารเสพติด จำนวน 1 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
                      3) บริษัท พี.ที. ฟู้ดสตัฟส์ จำกัด ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีจำนวนแรงงานทั้งหมด 25 คน แรงงานไทย 6 คน ชาย 3 คน หญิง 3 คน แรงงานเมียนมา 19 คน ชาย 9 คน หญิง 10 คน ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ และการใช้แรงงานเด็กแต่อย่างใด
                      4) บริษัท พี.ที. ไทย สไปส์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีจำนวนแรงงานทั้งหมด 31 คน แรงงานไทย 31 คน ชาย 5 คน หญิง 26 คน ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ และการใช้แรงงานเด็กแต่อย่างใด
 
*************************
 
TOP