Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

รองผู้ว่าฯนครปฐม นำทีมตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำทีมคณะทำงานออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศจังหวัดนครปฐม ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนปลัดจังหวัดนครปฐม แรงงานจังหวัดนครปฐม จัดหางานจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ผู้แทนนายอำเภอเมืองนครปฐม ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม 4 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สนามจันทร์) ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 3) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย (ในพระบรมราชูปถัมถ์) ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 4) วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ (PBAC) ต.สระกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม
 
     สถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง มีมาตรการคัดกรองนักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ โดยให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะและแอพพลิเคชันหมอชนะ รวมถึงเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลทั้งในห้องเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ สถานศึกษายังมีมาตรการให้นักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านโดยไม่ถือว่าขาดเรียน จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ โดยให้ผู้ปกครองกำชับติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิด
 
     นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากการตรวจสถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง
ได้กำชับเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครานา 2019 อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ดำเนินการตามคำแนะนำของคณะทำงานออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศจังหวัดนครปฐม
 
***********************
 
TOP