Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33

pll_content_description

     วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางธิวัลรัตน์ อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาราชการจังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกสู่วงกว้างทั้งในโรงงาน และสถานประกอบการ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกันตน บุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยทีม 5 เสือแรงงานจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน นายอำเภอสามพราน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

     จังหวัดนครปฐม มีสถานประกอบการกองทุนประกันสังคม จำนวน 9,626 แห่ง มีผู้ประกันตนรวมทั้งสิ้น 462,812 คน ประกอบด้วย มาตรา 33 จำนวน 243,290 คน มาตรา 39 จำนวน 37,637 คน และมาตรา 40 จำนวน 181,885 คน ส่วนกองทุนเงินทดแทนมีสถานประกอบการ 9,982 แห่งจำนวนลูกจ้าง 243,955 คน ที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 15,000 คน โดยเริ่มฉีดมาตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ในการนี้ได้เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 (เข็มที่ 2) ใน 2 จุดบริการ ได้แก่ จุดบริการแรก ณ โรงพยาบาลสามพรานกำหนดฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตน ม.33 ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง จำนวน 7,500 คน จุดบริการที่สอง ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จำนวน 7,500 คน โดยกำหนดฉีดจุดละ 750 คน/วัน ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนแล้ว จำนวน 15,161 คน แยกเป็นคนไทย จำนวน 7,909 คน และคนต่างด้าว จำนวน 7,252 คน และจะสามารถฉีดวัคซีนเข็มที่สองแล้วเสร็จตามแผนในวันที่ 10 กันยายน 2564 นี้

     จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 56/2564 เมื่อวันจันทร์ 6 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาได้มีมติให้สำนักงานประกันสังคมทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกรมควบคุมโรคติดต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ให้เร่งรัดการจัดสรรวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตน ม.33 จังหวัดนครปฐม เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) และเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว ทั่งถึง และทันเหตุการณ์

     ส่วนการกำหนดแผนและการบริหารจัดการวัคซีนนั้น ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูลการลงทะเบียนแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีนของสถานประกอบการเพื่อผู้ประกันตน ม.33 จังหวัดนครปฐมจากสำนักงานประกันสังคมแล้ว มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมโทรแจ้งการนัดหมาย ซึ่งกระจายจุดฉีดวัคซีนไปในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดตามสภาพความเสี่ยงของโรค ให้มีความสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในที่สุด

     ความสำเร็จของการดำเนินการฉีดวัคนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลสามพราน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมและหน่วยงาน 5 เสือกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐมที่ร่วมบูรณาการในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ให้บรรลุตามเป้าหมาย

 

TOP