Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐมรับข้อเสนอเนื่องในวันกรรมกรสากลจากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจังหวัดนครปฐม

pll_content_description

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้ นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมรับข้อเสนอในวันกรรมกรสากลหรือวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวดาวเรือง ชานก สหภาพแรงงานแอล ที ยู แอพพาเรลส์ เป็นผู้แทนยื่นคำเรียกร้องดังกล่าว
 
นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำหรับข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ประจำปี 2564 ที่ได้ยื่นมาวันนี้ มีข้อเสนอเร่งด่วนและข้อเสนอทั่วไป ซึ่งข้อเสนอเร่งด่วน มีจำนวน 10 ข้อ โดยได้ขอให้รัฐบาลออกมาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและคนทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส covid – 19 ดังนี้
1.ให้รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนโดยเร็ว
2. กำหนดมาตรการดูแลที่ดีพอสำหรับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ
3.ให้ประชาชนคนทำงานทุกกลุ่มสาขาอาชีพรวมทั้งแรงงานข้ามชาติเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
4.ให้รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายของประชาชนเรื่องค่าสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาทิ ค่าไฟฟ้า น้ำประปา อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์
5.การเยียวยาช่วยเหลือหากมีความจำเป็นต้องเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติครอบคลุมกลุ่มคนยากจน คนรายได้น้อย ดูแลแรงงานข้ามชาติอย่างเหมาะสม
6.ยกเลิกการเก็บค่าเทอมหรือค่าบำรุงการศึกษาเพราะรัฐบาลมีนโยบายให้เรียนออนไลน์
7.รัฐบาลต้องควบคุมราคาสินค้าไม่ให้มีราคาแพงและลงโทษผู้ฉวยโอกาสบนความทุกข์ยากของประชาชน
8.รัฐต้องควบคุมการจัดการเรื่องโควิด – 19 โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ให้มีการทุจริตในทุกระดับขั้นตอน
9.รัฐบาลต้องหาแนวทางสร้างมาตรการให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ ภาครัฐภาคเอกชน รักษาการจ้างงานเอาไว้ไม่ให้มีการเลิกจ้างเพื่อซ้ำเติมสถานการณ์ให้วิกฤตเพิ่มมากขึ้น
10.รัฐบาลได้ประกาศให้ covid – 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ซึ่งเป็นผลกระทบต่อคนทำงานที่เจ็บป่วยจากโรคดังกล่าวและอนาคตเป็นไปได้ว่าอาจมีโรคระบาดใหม่เกิดขึ้นอีก ดังนั้น รัฐบาลต้องกำหนดระเบียบหรือมาตรการที่ชัดเจนในเรื่องของการคุ้มครอง การรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์ค่าทดแทนให้กับคนงานที่อาจจะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคเหล่านี้เดี๋ยวนี้
 
ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม จะได้นำข้อเรียกร้องดังกล่าว นำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ท่านปลัดกระทรวงแรงงาน และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อนำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีตามลำดับ นางวรรณกานต์ กล่าวในตอนท้าย
 
**********************
 
TOP