Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

“แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

TOP