สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

ไฟล์แนบขนาด
img-171229144038.pdf1.04 MB