สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

ไฟล์แนบขนาด
img-171229144038.pdf1.04 MB

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE