จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ไฟล์แนบขนาด
img-171206154752.pdf1.01 MB

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE