จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ไฟล์แนบขนาด
img-171206154752.pdf1.01 MB