กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อรวมพลังแสดงความจงรักภักดีและความสามัคคี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อรวมพลังแสดงความจงรักภักดีและความสามัคคี

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

   

   

   

   

      

   

 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE