กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อรวมพลังแสดงความจงรักภักดีและความสามัคคี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อรวมพลังแสดงความจงรักภักดีและความสามัคคี

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐