โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560 (การเผชิญเหตุอัคคีภัยในศาสากลางจังหวัด)

 

  

  

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE