โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560 (การเผชิญเหตุอัคคีภัยในศาสากลางจังหวัด)

 

  

  

ข่าวเกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน

Daily News