โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560 (การเผชิญเหตุอัคคีภัยในศาสากลางจังหวัด)