กิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด

ร่วมกับบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ

ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE