กิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด

ร่วมกับบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ

ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม