โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทำขนมไทย

 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลดอนตูม

จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทำขนมไทย ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ระหว่างวันที่ 4 - 7 มีนาคม 2560