ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสานสร้างความเข้มแข็ง ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน และแกนนำแรงงานนอกระบบจังหวัดนครปฐม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสานสร้างความเข้มแข็ง

ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน และแกนนำแรงงานนอกระบบจังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา