ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสานสร้างความเข้มแข็ง ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน และแกนนำแรงงานนอกระบบจังหวัดนครปฐม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสานสร้างความเข้มแข็ง

ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน และแกนนำแรงงานนอกระบบจังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

 

 

  

 

 

 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE