สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2560

 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม 

จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม