โครงการอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐมต้านภัยยาเสพติด

 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

จัดการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม

โดยให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและการสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งจัดทำสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่
ก่อนลงพื้นที่แจกสื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้กับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ตามโครงการอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐมต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมเจดีย์ 3-4 โรงแรมไมด้า ทวาวรดี แกรนด์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 

 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE