โครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม

 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐมและอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม

ร่วมโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม
วันที่ 13 มกราคม 2560
ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม
 
 

 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE