โครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม

 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐมและอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม

ร่วมโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม
วันที่ 13 มกราคม 2560
ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม