อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลบางเลน

จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรพนักงานนวดแผนไทย

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ระหว่างวันที่ 6 - 21 มกราคม 2560