ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง