ปลัดแรงงาน แนะทดสอบมาตรฐานฝีมือ ปลายเดือนรู้ผลค่าจ้างขั้นต่ำ

 

    ปลัดกระทรวงแรงงาน ย้ำรัฐบาลให้ความห่วงใยเรื่องค่าครองชีพของแรงงานทุกกลุ่ม แนะทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน 55 สาขาอาชีพ

เพิ่มรายได้และพัฒนาตนเอง เผยการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะมีความชัดเจนภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้

       หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความห่วงใยเรื่องของค่าครองชีพของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน รวมถึงแรงงานในภาคต่างๆ ของประเทศที่จะต้องไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ สำหรับในส่วนของการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนั้น ขณะนี้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำได้ไปศึกษาสูตรคำนวณใหม่ โดยเพิ่มปัจจัยชี้วัดทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมอย่างรอบด้านยิ่งขึ้น ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ทั้งด้านดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาสินค้าและบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะทราบความชัดเจนของการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2560 ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้

        ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากรัฐบาลจะคำนึงถึงการครองชีพของประชาชนแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่สามารถแข่งขันได้ทั้งภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก ซึ่งกระทรวงแรงงานมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพฝีมือของแรงงาน เพื่อให้มีรายได้เหมาะสมกับความสามารถ โดยได้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือใน 55 สาขาอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือได้พัฒนาตนเองและมีรายได้ที่สูงขึ้น ซึ่งได้มีการกำหนดอัตราค่าจ้างไว้ 3 ระดับ มีอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือสูงสุดถึงวันละ 815 บาท  ผู้สนใจสามารถสมัครฝึกอบรมและเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือได้จากสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE