โครงการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทีมงาน

   

  

 

โครงการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทีมงาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครปฐม
วันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ นาราคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่

ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม อันจะนำมาซึ่งการพัฒนางานด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ