โครงการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทีมงาน

   

  

 

โครงการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทีมงาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครปฐม
วันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ นาราคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่

ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม อันจะนำมาซึ่งการพัฒนางานด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ


ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE