โครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

 

 

โครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

ณ บริษัท ไอ เอส เอ แวลู้ จำกัด ในวันที่ 15 กันยายน 2559

ข่าวเกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน

Daily News