อาสาสมัครแรงงาน

   รายชื่อแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล

อำเภอเมือง
ที่     ชื่อ-นามสกุล                                     แกนนำตำบล                          เบอร์โทร
1.  นายจีรวัฒน์   มะศิริ                               ตำบลนครปฐม                      085-294-4854
2.  นายจำเริญ    แก้วรักษา                         ตำบลพระปฐมเจดีย์                  095-974-8682
3.  นายณัฐพงษ์  สิริเวชชะพันธ์                      ตำบลห้วยจรเข้                      090-787-1381
4.  นางชูศรี      คงนาค                              ตำบลธรรมศาลา                     087-154-3355
5.  นายเฉลิมพล  ธนะวัฒนานนท์                    ตำบลสามควายเผือก               081-018-4480
6.  นายสมศักดิ์   เจริญสุขวิมล                       ตำบลพระประโทน                  089-479-5280
7.  นายคำรนณ์  เกตุแก้ว                             ตำบลบ่อพลับ                       087-161-3460 
8.  นายน้ำใจ  เผือกเสน่ห์                             ตำบลมาบแค                       087-045-7604
9.  นายนพดล  ปั้นทรัพย์                             ตำบลตาก้อง                        089-531-2475
10. นางสาวสญามล  หอมระเหย                     ตำบลสนามจันทร์                   082-299-2456
11. นางสาวอิสรีย์  เลียะเครือ                         ตำบลทุ่งน้อย                       089-9-797-5526
12. น.ส.น้ำทิพย์ เทศแก้ว                            ตำบลสวนป่าน                       089-610-0815
13. นางพิชญา อินทรชาติ                           ตำบลถนนขาด                        087-020-3551
14. นายสนธยา พรวิรุฬห์สวัสดิ์                     ตำบลโพรงมะเดื่อ                    087-151-1175
15. นายวินัย มงคลรัตนสิทธิ์                         ตำบลวังเย็น                         084-011-4505
16. นางวิไลรัก สุภารส                               ตำบลบางแขม                       083-244-4551
17. นางยุพิน เฮ็กเกิลสตัน                            ตำบลลำพยา                       082-292-0390
18. นางสาวเรวดี สระสรง                           ตำบลหนองดินแดง                  081-986-5741
19. นางพงษ์ศิริ เลยกีวงศ์                            ตำบลวังตะกู                        088-455-6493
20. นางขวัญสิริ แจ่มจำรัส                          ตำบลหนองงูเหลือม                 089-081-6510
21. นางสาวอภิเษก แสงปาริชาติ                   ตำบลทัพหลวง                       081-777-6369
22. นางสาวมยุลี พิมพ์พาท                         ตำบลสระกะเทียม                   081-705-9480
23. นางสาวชณิดา เทศแก้ว                         ตำบลบ้านยาง                       081-941-8007
24. นางอุษณีย์ ขุนประเสริฐ                         ตำบลดอนยายหอม                 084-704-5262
25. นางนงลักษณ์ ลบแย้ม                           ตำบลหนองปากโลง                081-705-4822
อำเภอสามพราน
1. นายชินปภัฏฐ์ ประเสริฐมรรค                     ตำบลทรงคนอง                     081-889-0226
2. นายโพธิ์ พลอยเพชร                               ตำบลตลาดจินดา                  086-013-9053
3. นายยุทธ์ วงศ์แหลมมัจฉา                          ตำบลท่าข้าม                       081-995-9977
4. นายประนอม โตมอญ                              ตำบลกระทุ่มล้ม                    089-746-5881
5. นางสุนิสา เนี๊ยะกุ้น                                ตำบลไร่ขิง                           098-824-2089
6. นายอำนาจ ทิพย์ไสยาสน์                          ตำบลหอมเกร็ด                     086-612-3585
7. นางสุนทรี พุ่มมณี                                 ตำบลบางกระทึก                     081-132-3717
8. นางสงบ ซินซ่งจู                                    ตำบลท่าตลาด                      081-926-4551
9. นางสาวอมาวสี หนองพรมมา                      ตำบลคลองใหม่                     083-308-3018
10. นายโกศล วิรุณราช                               ตำบลบ้านใหม่                       085-318-8709
11. นางอุไร สีเหลือง                                  ตำบลอ้อมใหญ่                       093-315-8834
12. นายสุรชัย ทับทิมจรูญ                            ตำบลบางเตย                        081-838-9100
13. นายพิทักษ์ชัย จันทร์สมวงษ์                      ตำบลสามพราน                     086-818-5808
14. นายสมมารถ เทียมถนอม                        ตำบลบางช้าง                        081-362-5259
15. นางสาวบุษบา หลงสมบุญ                       ตำบลคลองจินดา                    086-368-8488
16. นายสุพจน์ รุ่งประชา                              ตำบลยายชา                        080-654-7629
อำเภอนครชัยศรี
1. นายอำนวย   มีสาวงษ์                              ตำบลบางระกำ                      087-933-1660
2. นายสมนึก ขำภู่                                    ตำบลนครชัยศรี                      081-554-6607
3. นายสมบัติ ปิ่นปฐม                                  ตำบลแหลมบัว                      081-252-5110
4. นางสาวดวงเดือน ทองคำพันธ์                      ตำบลบางแก้วฟ้า                   085-377-5306
5. นางสาวสุภาวดี ทองสมเพียร                       ตำบลบางแก้ว                       086-172-9351
6. นายพเด็จ ดวงสร้องทอง                            ตำบลห้วยพลู                       086-028-5459
7. นางอารี พันธุลาภ                                   ตำบลวัดสำโรง                      082-719-8396
8. นางสาวสิริรัตน์ โชติสวัสดิ์                         ตำบลขุนแก้ว                         085-171-6295
9. นางสาวลัดดาวัลย์ ทรัพย์พณา                     ตำบลสัมปทวน                      086-970-6621
10. นายชำนาญ ศรีทองคำ                           ตำบลดอนแฝก                       081-489-6829
11. นางสาวมาลี จันทร์ประเสริฐ                     ตำบลศรีมหาโพธิ์                     089-519-5894
12. นางสาวอารี วิบูลย์ปิ่น                            ตำบลท่ากระชับ                      089-837-8653
13. นายชำนาญ กตัญชลี                              ตำบลงิ้วราย                         089-012-1529
14. นายนิกร เนี่ยกุล                                  ตำบลลานตากฟ้า                    086-160-9425
15. นางสาววาสนา นิลโสภา                         ตำบลเพนียด                         080-581-4300
16. นางสุนันท์ โคตรสำราญ                          ตำบลศรีษะทอง                      081-736-8267
17. นางสาวสมรัตน์ อักษรศรี                          ตำบลวัดละมุด                      084-329-9334
18. นางวีรวรรณ กลั่นเกิด                             ตำบลท่าตำหนัก                    089-141-4860
19. นางเทวี ไชยอุดม                                  ตำบลบางกระเบา                   086-799-2327
20. นายเรวัตร ตันเลิศวิทยา                          ตำบลไทยาวาส                      085-116-7236
21. นางพรทิพย์ จันทร์ห้วย                           ตำบลท่าพระยา                     081-170-9224
22. นายชัยมงคล นิลวิไล                             ตำบลวัดแค                          086-049-6201
23. นางบุญตา ฉ่ำชื่นวงศ์                              ตำบลบางพระ                      089-078-0314
24. นางยุพา ชิวปรีชา                                ตำบลโคกพระเจดีย์                  089-214-6827
อำเภอกำแพงแสน
1. นางศิริสกุล ทองดอนน้อย                          ตำบลดอนข่อย                       087-105-3353
2. นางพุฒิพร แป้นทอง                               ตำบลสระสี่มุม                        087-983-4140
3. นายสายันต์ จันทรา                                ตำบลทุ่งลูกนก                        087-170-3610
4. นายสมาน ทองบ่อมะกรูด                         ตำบลทุ่งกระพังโหม                   085-786-3250
5. นางสาววรรณา แพรเขียว                          ตำบลกระตีบ                          085-183-9367
6. นายจำเลียง ชุติวิบูลย์ศรี                           ตำบลห้วยหมอนทอง                 086-884-8309
7. นายวิชาญ สอนกระต่าย                           ตำบลหนองกระทุ่ม                    081-773-8920
8. นางรัตนา วรเลข                                   ตำบลรางพิกุล                         094-437-9494
9. นางมะลิวัลย์ เสริมแสง                              ตำบลกำแพงแสน                    082-248-2412
10. นางวาสนา ดอนไพรยอด                         ตำบลห้วยม่วง                         086-768-6956
11. นายวิทยา จินดารัตน์                             ตำบลสระพัฒนา                       089-806-7088
12. นางฉลวย ศรีมหาโภชน์                          ตำบลทุ่งบัว                             081-278-0903
13. นายจิตร อรชร                                    ตำบลวังน้ำเขียว                        082-252-7420
14. นางสาวประนอม ห้วยหงษ์ทอง                  ตำบลห้วยขวาง                        086-051-4912
15. นายสมศักดิ์ ชูสุข                                  ตำบลทุ่งขวาง                          089-613-3372
อำเภอบางเลน
1. นางพรทิพย์ รอดสำราญ                           ตำบลบางปลา                         081-843-1327
2. นายช้อย ภิรมย์คิน                                 ตำบลบางไทรป่า                      082-724-6437
3. นางศรินทิพย์ สุทธาธาร                            ตำบลนราภิรมย์                      081-717-3387
4. นางณัฎฐพัชร์ อรุณพรรณ                          ตำบลคลองนกกระทุง               089-204-7166
5. นายประเวศ บุญรัตน์                              ตำบลไผ่หูช้าง                         083-310-8545
6. นางสุกัญญา ด่อนพญา                             ตำบลลำพญา                        081-259-1702
7. นายชุมพล  มีหกวงษ์                                ตำบลบางระกำ                     081-351-8846
8. นายสุรินทร์ เฉยฉิน                                 ตำบลดอนตูม                        081-987-2711
9. นางมณี สุรวัฒนาประเสริฐ                         ตำบลบางภาษี                       089-999-4676
10. นายนิ่ม ทับทิม                                    ตำบลบางเลน                        081-489-1214
11. นายกิตติศัพท์ สระทองหน                       ตำบลบางหลวง                      086-800-9171
12. นายวิเชียร สวิพันธุ์                                ตำบลไทรงาม                        080-660-0902
13. นางสาวจันทรรัตน์ เก่งกล้า                       ตำบลนิลเพชร                       082-085-7695
14. นายไพโรจน์ ครองสี                              ตำบลบัวปากท่า                     086-162-1424
15. นางสาวมาเรียม มูลผล                           ตำบลหินมูล                          087-367-0809
 อำเภอดอนตูม
1. นายขวัญเมือง พลอยศรีธรรมชาติ                 ตำบลสามง่าม                        081-436-4500
2. นายวีระศักดิ์ ศรีสุข                                ตำบลบ้านหลวง                      089-415-8564
3. น.ส.รัตนา บุญสุข                                   ตำบลห้วยพระ                       085-179-9957
4. นายพิสิษฐ์ ท้วมสุข                                 ตำบลลำเหย                         087-011-5239
5. นายสมชาย มั่งชูพันธุ์                              ตำบลลำลูกบัว                       084-774-3853
6. นายบุญถึง กล่ำผันผ่อน                            ตำบลห้วยด้วน                       087-153-9974
7. นางมลิวัณย์ ชื่นอนุสรณ์                            ตำบลดอนพุทรา                     082-245-0984
8. นายชลอ วันดี                                       ตำบลดอนรวก                       081-880-1143
อำเภอพุทธมณฑล
1. นายแสวงชัย อ่ำระมาตร                           ตำบลคลองโยง                      089-211-7634
2. นางสาววรรณรดา เลิศลบ                         ตำบลศาลายา                        089-498-7171
3. นายวันชัย สวัสดิ์แดง                               ตำบลมหาสวัสดิ์                     081-498-6340

ข่าวเกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน

Daily News