โครงสร้างบุคคลากร

1.นายวิชิตร  สุวรรณมาก  แรงงานจังหวัดนครปฐม

2.นายทเนตร  นาคแย้ม     นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

3.นางสาวสุภาวดี  ภาคสังข์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

4.นางสาวภาริณี  เมืองนก  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5.นายสัจจาพอ  เพ็งหนองหิน  พนักงานพิมพ์ ส 3

6.นายกวีศักดิ์  ยุตติโกมิตร์  พนักงานขับรถยนต์ ส 2

7.นางสาวรัชภร  ศิลปะขจร นักวิชาการแรงงาน

8.นางวาริศา คิดเข่ม  นักวิชาการแรงงาน