โครงสร้างบุคคลากร

1.นายวิชิตร  สุวรรณมาก  แรงงานจังหวัดนครปฐม

2.นายทเนตร  นาคแย้ม     นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

3.นางสาวสุภาวดี  ภาคสังข์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

4.นางสาวภาริณี  เมืองนก  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5.นายสัจจาพอ  เพ็งหนองหิน  พนักงานธุรการ ส 3

6.นายกวีศักดิ์  ยุตติโกมิตร์  พนักงานขับรถยนต์ ส 2

7.นางสาวรัชภร  ศิลปะขจร นักวิชาการแรงงาน

8.นางสาวอชิรญาณ์  ง่วนภูเก็ต นักวิชาการแรงงาน

9.นางวาริศา คิดเข่ม  นักวิชาการแรงงาน

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE