โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจด้านแรงงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานและผลการดำเนินงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับภารกิจด้านแรงงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานและผลการดำเนินงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

ด้านแรงงานจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560

ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี