Hotline

Let workers trace the complaint The telephone hotline 1506 press 5

 

      

ผู้ประกอบการจังหวัดนครปฐม  

ใส่ใจและให้ความสำคัญ ในการกรอกข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561   

เพ่ื่อให้กระทรวงแรงงานได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน 

ในการวางแผนกำลังคนของประเทศไทย  

สามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่ link นี้

และกรอกแบบสำรวจฯ ส่งไปที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 หรือกรอกแบบสำรวจฯ แล้วส่งทาง E-mail : nakhonpathom.office@gmail.com

ภายในวันที่  30  มิถุนายน  2561