อำนาจหน้าที่

* กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบ

  ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

* ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศ

  ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

* ประสานดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

* ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE