สายด่วน

...สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ของเรา คือ "การสร้างแรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี" ...ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม... ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

      

ผู้ประกอบการจังหวัดนครปฐม  

ใส่ใจและให้ความสำคัญ ในการกรอกข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561   

เพ่ื่อให้กระทรวงแรงงานได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน 

ในการวางแผนกำลังคนของประเทศไทย  

สามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่ link นี้

และกรอกแบบสำรวจฯ ส่งไปที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 หรือกรอกแบบสำรวจฯ แล้วส่งทาง E-mail : nakhonpathom.office@gmail.com

ภายในวันที่  30  มิถุนายน  2561

 

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content